Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bu “BilgilendirmeMetni”,  AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.A.Ş. (ABAKADEMİ – “ab-ilan.com ve gelbasla.com marka sahibi”) olarak, 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla,KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve“İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçlakişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere vehangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi vehukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgiliolarak bilgi vermek ve bu hususlarda onay almak amacıyla sunulmaktadır. Bizesağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önemveriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıpveya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinialmaktayız.

Tarafımızca işlemeyekonu olabilecek verileriniz aşağıdaki gibidir.

 Kimlik Verisi:                                 Adı, Soyadı,TC Kimlik Numarası, Doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti
 İletişim Verisi:                               Telefonu,e-posta adresi, işyeri adresi, ev adresi,
 Finansal Veri:                                Banka HesapBilgileri, Kredi Kartı Bilgileri,
Çalışma Verisi:                               Şirket adı,departman, mesleği, unvanı, imza sirküleri, vergi levhası,
Görsel ve İşitselVeri:                      Kişilere ait sesve video kayıtları, fotoğrafı
Websitesi Kullanım verileri:            Kullanıcı Mousehareketleri, site içi aktiviteler 

AB AKADEMİ EĞİTİMDAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ. VE BAS. YAY. TİC. A.Ş. tescilli markaları www.ab-ilan.com ve www.gelbasla.com ile “Özel İstihdamBürosu” olarak faaliyet göstermekte, iş ve işverenler arasında istihdamyönetimi hizmetleri kapsamında aracılık hizmeti sumaktadır. Hizmete ilişkinsözleşmenin ifa edilebilmesi ve şirketin meşru menfaati gereği sizden ve/veyaşirketinizi temsilen diğer temsilci ve çalışanlardan talep ettiğimiz kişiselverilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğertemsilcilerinin/çalışanları tarafından bize fiziksel veya elektronik ortamdailetilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle toplanmaktadır.  

Şirketinmüşterilerine destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik meşru menfaatinedeniyle telefon görüşmeleriniz sırasında elde edilebilecek ses kayıtlarıaracılığıyla toplanmaktadır.

Şirket’inplatformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaatigereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizdekullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak toplanmaktadır.

Verilerinizi HangiAmaçlarla Topluyoruz?

AB AKADEMİ EĞİTİMDAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ. VE BAS. YAY. TİC. A.Ş. olarak, Veri Sorumlususıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasalyükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizdenfaydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde,Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafazaedebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yenidendüzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilereaçıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunlarıncevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.A.Ş. olaraksunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veyatabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasındaöngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması HakkındaBilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ilegerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresinceveya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Toplanan kişiselveriler:

AB AKADEMİ EĞİTİMDAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.A.Ş.’ ne doğrudan sizintarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgive belgeler

Üçüncü kişilerdensizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler:  AB AKADEMİ EĞİTİMDAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.A.Ş. işbirliği yaptığı kurum vekuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardantoplanan bilgi ve belgeler

Çerezler ve benzeriteknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler

Kişisel verileriniz,Şirketimiz Genel Müdürlüğü, Şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internetsiteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatikolmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

a)   Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destekverme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi

b)   Sözleşme oluşturulması

c)   Teklif gönderilmesi

d)   İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin,verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi

e)   Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kâğıt fatura) mükellefegönderiminin sağlanması

f)    Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulamasıyapılması       

g)   İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adıoluşturulması, güncellenmesi, pasif halegetirilmesi           

h)   Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü

i)    Bütçe yönetimi ve raporlamayapılması   

j)   İşveren müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksızayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacınınanlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

k)   Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesininartırılması

l)    Sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşmekurulabilmesinin sağlanması

m)  İşveren müşterimemnuniyeti analizi yapılması

n)   Call Center tedarikçi ile entegre olarak çalıştığımızgelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri

o) Memnuniyet analizi ürününün kullanılabilirliğinisağlama ve işveren müşteri çalışanının ilgili işveren müşteriye yönelikmemnuniyet analizinin yapılması

p)   Eski işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerekŞirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması    

q)   Online satış, satış ve tele-satış yapılması ve bunusağlayabilmek için İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi

r)   Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması

s)   Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri,yönetimsel analizler, finansman planlamasıyapılması           

t)   Site kullanımınınyorumlanması        

u)  İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması

v)  Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesininsağlanması

Kişisel VerileriniziKimlerle Paylaşıyoruz?

Şirketimiz, sözkonusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasınaistinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’deöngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esaslarıçerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlikönlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerininyürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisininsağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat veolanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grupşirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, IT desteğisağlayan alt yüklenicilerimiz,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuzve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetimşirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkiliolan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğerotoriteler ile paylaşabilecektir.

Haklarınız Nelerdir?

Hakkınızdatuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenlekişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın“İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla,Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişiselverilerinizin;

a.   işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  5. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  7. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdayapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılıolmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte,kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılıdilekçeniz ile Şirketimizin Tahran Caddesi No:6 D:5 Kavaklıdere – Ankaraadresine bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi, AB AKADEMİ EĞİTİM DAN.TAN.ORG.ARAŞ.YAZ.VE BAS.YAY.TİC.A.Ş. eait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel VerilerinKorunması Politika Açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, internet sayfasıve web sitesinde işlem yapmakla bu kişisel verilerinin işlenmesine vepaylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul vetaahhüt eder.

Kişiselverilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internetadresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlıelektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize dahaönce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizikullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafındantalebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurununsize ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmekamacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanızgibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıylabaşvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yönteminikullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidiniisteyebiliriz.